Object

When Horizon returns information about a transaction, it uses the following format:

 • ATTRIBUTEDATA TYPE

  DESCRIPTION

 • idstring

  A unique identifier for this transaction.

 • paging_tokennumber

  A cursor value for use in pagination.

 • successfulboolean

  Indicates if this transaction was successful or not.

 • hashstring

  A hex-encoded SHA-256 hash of this transaction’s XDR-encoded form.

 • ledgernumber

  The sequence number of the ledger that this transaction was included in.

 • created_atISO8601 string

  The date this transaction was created.

 • source_accountstring

  The account that originates the transaction.

 • source_account_sequencestring

  The source account’s sequence number that this transaction consumed.

 • fee_chargednumber

  The fee (in stroops) paid by the source account to apply this transaction to the ledger.

 • max_feenumber

  The maximum fee (in stroops) that the source account was willing to pay.

 • operation_countnumber

  The number of operations contained within this transaction.

 • envelope_xdrstring

  A base64 encoded string of the raw TransactionEnvelope XDR struct for this transaction.

 • result_xdrstring

  A base64 encoded string of the raw TransactionResult XDR struct for this transaction.

 • result_meta_xdrstring

  A base64 encoded string of the raw TransactionMeta XDR struct for this transaction

 • fee_meta_xdrstring

  A base64 encoded string of the raw LedgerEntryChanges XDR struct produced by taking fees for this transaction.

 • memostring

  The optional memo attached to a transaction.

 • memo_typestring

  The type of memo. Potential values include MEMO_TEXT, MEMO_ID, MEMO_HASH, MEMO_RETURN.

 • signaturesstring

  An array of signatures used to sign this transaction.

 • valid_afterRFC3339 date-time string

  The date after which a transaction is valid.

 • valid_beforeRFC3339 date-time string

  The date before which a transaction is valid.

{
 "memo": "298424",
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions/132c440e984ab97d895f3477015080aafd6c4375f6a70a87327f7f95e13c4e31"
  },
  "account": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/accounts/GCO2IP3MJNUOKS4PUDI4C7LGGMQDJGXG3COYX3WSB4HHNAHKYV5YL3VC"
  },
  "ledger": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/ledgers/27956256"
  },
  "operations": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions/132c440e984ab97d895f3477015080aafd6c4375f6a70a87327f7f95e13c4e31/operations{?cursor,limit,order}",
   "templated": true
  },
  "effects": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions/132c440e984ab97d895f3477015080aafd6c4375f6a70a87327f7f95e13c4e31/effects{?cursor,limit,order}",
   "templated": true
  },
  "precedes": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions?order=asc\u0026cursor=120071205238677504"
  },
  "succeeds": {
   "href": "https://expansion-testnet.bantu.network/transactions?order=desc\u0026cursor=120071205238677504"
  }
 },
 "id": "132c440e984ab97d895f3477015080aafd6c4375f6a70a87327f7f95e13c4e31",
 "paging_token": "120071205238677504",
 "successful": true,
 "hash": "132c440e984ab97d895f3477015080aafd6c4375f6a70a87327f7f95e13c4e31",
 "ledger": 27956256,
 "created_at": "2020-01-27T22:13:17Z",
 "source_account": "GCO2IP3MJNUOKS4PUDI4C7LGGMQDJGXG3COYX3WSB4HHNAHKYV5YL3VC",
 "source_account_sequence": "64034663849209932",
 "fee_charged": 100,
 "max_fee": 100,
 "operation_count": 1,
 "envelope_xdr": "AAAAAJ2kP2xLaOVLj6DRwX1mMyA0mubYnYvu0g8OdoDqxXuFAAAAZADjfzAACzBMAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAF4vYIYAAAABAAAABjI5ODQyNAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAKdeYELovtcnTxqPEVsdbxHLMoMRalZsK7lo/+3ARzUZAAAAAAAAAADUFJPYAAAAAAAAAAHqxXuFAAAAQBpLpQyh+mwDd5nDSxTaAh5wopBBUaSD1eOK9MdiO+4kWKVTqSr/Ko3kYE/+J42Opsewf81TwINONPbY2CtPggE=",
 "result_xdr": "AAAAAAAAAGQAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAA=",
 "result_meta_xdr": "AAAAAQAAAAIAAAADAaqUIAAAAAAAAAAAnaQ/bEto5UuPoNHBfWYzIDSa5tidi+7SDw52gOrFe4UAAkRg8uGCXADjfzAACzBLAAAAAAAAAAEAAAAAnaQ/bEto5UuPoNHBfWYzIDSa5tidi+7SDw52gOrFe4UAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAaqUIAAAAAAAAAAAnaQ/bEto5UuPoNHBfWYzIDSa5tidi+7SDw52gOrFe4UAAkRg8uGCXADjfzAACzBMAAAAAAAAAAEAAAAAnaQ/bEto5UuPoNHBfWYzIDSa5tidi+7SDw52gOrFe4UAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAABAAAAAMBqoicAAAAAAAAAACnXmBC6L7XJ08ajxFbHW8RyzKDEWpWbCu5aP/twEc1GQAAAAAAmwWMAaVkEgAAAC0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBqpQgAAAAAAAAAACnXmBC6L7XJ08ajxFbHW8RyzKDEWpWbCu5aP/twEc1GQAAAADUr5lkAaVkEgAAAC0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBqpQgAAAAAAAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQACRGDy4YJcAON/MAALMEwAAAAAAAAAAQAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBqpQgAAAAAAAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQACRGAezO6EAON/MAALMEwAAAAAAAAAAQAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
 "fee_meta_xdr": "AAAAAgAAAAMBqpQYAAAAAAAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQACRGDy4YLAAON/MAALMEsAAAAAAAAAAQAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBqpQgAAAAAAAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQACRGDy4YJcAON/MAALMEsAAAAAAAAAAQAAAACdpD9sS2jlS4+g0cF9ZjMgNJrm2J2L7tIPDnaA6sV7hQAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==",
 "memo_type": "text",
 "signatures": [
  "GkulDKH6bAN3mcNLFNoCHnCikEFRpIPV44r0x2I77iRYpVOpKv8qjeRgT/4njY6mx7B/zVPAg0409tjYK0+CAQ=="
 ],
 "valid_after": "1970-01-01T00:00:00Z",
 "valid_before": "2020-01-27T22:13:26Z"
}

Last updated